General > News

New homebrew game for NEOGEO Yo-Yo Shuriken

(1/1)

KaNyErO:
Yo-Yo Shuriken is a fun 1-2 players game for Neo-Geo (MVS / AES / CD)

https://drludos.itch.io/yo-yo-shuriken-neo-geo

Navigation

[0] Message Index

Go to full version